Algemene voorwaarden

 • Als ouders heeft u een intake- en een eindevaluatiegesprek, daarnaast volgt er na iedere vijfde sessie van uw kind een oudergesprek. Hiervan kan in overleg worden afgeweken in het belang van uw kind. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst, het privacy document, en een vragenlijst, die u ingevuld en ondertekend retourneert voor de intakedatum.
 • In de oudergesprekken die een integraal onderdeel vormen van de behandeling bespreekt de kindertherapeut het verloop van de begeleiding. Inhoudelijke informatie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. De kindertherapeut is gehouden aan de beroepseed, en daarmee aan de beroepscode.
 • Een sessie met uw kind of een oudergesprek duurt een uur. Ouders zijn uitsluitend aanwezig bij de sessies van het kind op verzoek van de kindertherapeut. Oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de gesprekken.
 • Het kind is de cliënt en de kindertherapeut wordt betaald door de ouders, werkt echter in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.
 • Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school en/of Centrum Jeugd en Gezin (CJG) worden ingewonnen, en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school en/of CJG. Dit gebeurt alleen in overleg, en met verkregen toestemming van ouders.
 • In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder verplicht toestemming te geven tot begeleiding. Door het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders toestemming om hun kind te begeleiden middels kindertherapie.
 • Ouders verstrekken aan de kindertherapeut alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars van uw kind.
 • Zowel sessies met ouders als met uw kind kunnen opgenomen worden op video. Opnames zijn uitsluitend bedoeld ter vervanging van aantekeningen, zijn eigendom van de kindertherapeut, en worden direct na gebruik gewist. Opnamen kunnen worden gebruikt voor intervisie/supervisie.
 • In het geval van intervisie en collegiaal overleg kan zonder toestemming, maar zonder naam en toenaam, de cliënt worden besproken.
 • Facturering vindt maandelijks plaats per mail. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Een sessie die u wilt annuleren of verplaatsen, graag minstens 48 uur van tevoren melden via de voicemail. Bij niet tijdig afzeggen wordt de sessie in rekening gebracht.
 • Alle kindertherapeuten aangesloten bij de Beroepsvereniging van Integraal Therapeuten (VIT), waar ook Zelfwijs bij is aangesloten, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode, de Beroepseed en de Meldcode van de kindertherapeut. Zij vallen onder het Klachtrecht van de VIT (www.vit-therapeuten.nl), en de geschilleninstantie SCAG èn onder het Tuchtrecht van de koepel RBCZ waar Zelfwijs tevens bij is aangesloten.
 • Zelfwijs werkt volgens de wet WGBO. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, en geheimhouding van cliëntengegevens.
 • Zelfwijs werkt volgens de privacy wet AVG. De privacy verklaring van Zelfwijs is hier terug te vinden, en wordt tevens aan u verstrekt bij aanmelding van uw kind. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacy verklaring.